Newsletter

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 433) oraz w trosce o zdrowie i życie Mieszkańców z dniem

17 marca 2020 roku wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

Wszelkie sprawy związane z działalnością zakładu będą załatwiane telefonicznie lub elektronicznie. Numery kontaktowe
i adresy e-mailowe do poszczególnych działów dostępne są na stronie internetowej www.zum-janowiec.pl


Numery telefonów do Zakładu :

52 30 23 620 lub 52 30 23 183 główna siedziba ul. Kościuszki 24

52 30 23 135 Wodociąg ul. Śniadeckich 1,

52 30 23 580 Oczyszczalnia Flantrowo

W związku z obecną sytuacją zwracam się z gorącą prośbą o to, by w miarę możliwości dokonywać wpłat za pomocą bankowości elektronicznej.

czynsz, faktury za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, sprzątanie

wpłacamy na konto: 61 8959 0001 5500 2046 2000 0030

Od wtorku 17 marca 2020 roku kasa Zakładu będzie nieczynna do odwołania. Wpłat będzie można dokonywać internetowo lub w banku.

Z góry przepraszam za związane z powyższymi zmianami niedogodności,
dziękuję za zrozumienie i dostosowanie się w miarę możliwości do powyższej prośby.

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

/-/ Grzegorz Senger


 

KOMUNIKAT

W związku z zaistniałą sytuacją i decyzjami rządowymi informuję, że od 12 marca 2020r.
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim nie będzie dokonywał odczytów
wodomierzy dla naliczania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Faktury za wodę i ścieki wystawiane będą na bazie zużycia z IV kwartału 2019r.

Odbiorcy mogą kontaktować się telefonicznie pod numer 52 30 23 135
celem podania stanu wodomierza do wystawienia faktury w terminie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 25 marca 2020r.

Powyższe kroki mają charakter prewencyjny.

Grzegorz Senger – Dyrektor Zakładu

Zobacz dokument pdf


 

OGŁOSZENIE

Z uwagi na zmiany organizacyjne w Gminie Janowiec Wielkopolski dotyczące wystawiania faktur od dnia 01 stycznia 2017 roku Dostawca oświadcza iż jego oznaczenie we wstępie umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków otrzymuje brzmienie:

Gmina Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, NIP 562-17-13-940 - w imieniu i na rzecz której działa - Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, ul. Kościuszki 24 reprezentowany przez Grzegorza Senger – Dyrektora Zakładu


 

Zakład Uslug Mejskich w Janowcu Wielkopolskim

Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim działa w formie zakładu budżetowego od roku 1995, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim Nr VIII/57/95 z dnia 17 marca 1995r. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy. Zakład Usług Miejskich zajmuje się wielorodzajową działalnością komunalną podstawową i pomocniczą.

 

RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO,

i n f o r m u j e m y :

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim ul. Kościuszki 24;
tel: 52 30 23 620, faks-52 30 23 620, e-mail sekretariat@zum-janowiec.nazwa.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu: - wykonania umów, której jest Pan/Pani stroną,- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, - prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej); - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

 

DYREKTOR - Grzegorz Senger

GŁÓWNY KSIĘGOWY - Małgorzata Tomkowiak

 

PODLEGŁE WYDZIAŁY

 

Oczyszczalnia Ścieków: Kierownik Hubert Betowski

Wodociągi: majster Piotr Dobersztyn

Oczyszczalnia miasta: Kierownik Hubert Betowski

Administracja domów mieszkalnych: Lidia Ksycka