Newsletter

Zarządzenie Nr 4/2022

Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 14 kwietnia 2022r.


w sprawie: skrócenia i zmiany czasu pracy w Zakładzie Usług Miejskich

w Janowcu Wielkopolskim


 

Zobacz dokument pdf


 

KOMUNIKAT

W związku z zaistniałą sytuacją i decyzjami rządowymi informuję, że od 12 marca 2020r.
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim nie będzie dokonywał odczytów
wodomierzy dla naliczania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Faktury za wodę i ścieki wystawiane będą na bazie zużycia z IV kwartału 2019r.

Odbiorcy mogą kontaktować się telefonicznie pod numer 52 30 23 135
celem podania stanu wodomierza do wystawienia faktury w terminie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 25 marca 2020r.

Powyższe kroki mają charakter prewencyjny.

Grzegorz Senger – Dyrektor Zakładu

Zobacz dokument pdf


 

KOMUNIKAT

Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

informuje, że odbiorcy wody mogą kontaktować

się z zakładem celem podania stanu wodomierzy

za zużycie wody za I kwartał 2021r.

w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 10 marca 2021r.

Telefony kontaktowe :

52 30 23 135,

52 30 23 620,

535 432 618

bądź mailowo: suw@zum-janowiec.pl

Jednocześnie informujemy, iż przy braku podania stanu wodomierza przez odbiorcę , faktura zostanie wystawiona na bazie średniego zużycia wody w 2020r.

Zobacz dokument pdf


 

INFORMACJA

Z dniem 31 grudnia 2020r. nastąpiła likwidacja kasy

Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, zgodnie

z zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w

Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2020r.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty można dokonywać za

pomocą bankowości internetowej lub banku na konto:

61 8959 0001 5500 2046 2000 0030.


 

KOMUNIKAT

W związku z COVID-19 i decyzjami rządowymi informuję, że
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim nie będzie dokonywał
odczytów wodomierzy dla naliczania opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Faktury za wodę i ścieki wystawiane będą na bazie zużycia z III kwartału 2020r.

Odbiorcy mogą kontaktować się telefonicznie pod numer:
52 30 23 135, 52 30 23 620 lub 535 432 618
bądź mailowo ksiegowosc@zum-janowiec.pl
celem podania stanu wodomierza do wystawienia faktury,

w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 20 grudnia 2020r.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość otrzymania faktury
drogą mailową na wniosek odbiorcy usługi.

Zobacz dokument pdf


 

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA
ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
OD 3 LISTOPADA 2020 ROKU

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniającym

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

związku z wystąpieniem stanu epidemii i koniecznością wprowadzenia w administracji

publicznej od 3 listopada 2020 roku pracy zdalnej zwracam się z prośbą o to, by jak najwięcej

spraw urzędowych załatwiać, oczywiście w miarę możliwości, drogą elektroniczną lub telefoniczną.


W przypadku spraw wymagających wizyty w Zakładzie proszę o to, by wizytę poprzedzić

kontaktem telefonicznym z danym pracownikiem w celu omówienia wszystkich niezbędnych

dokumentów koniecznych do załatwienia danej sprawy itp.

Zobacz dokument pdf


 

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z OBOWIAZUJĄCYM

NA OBSZARZE POLSKI STANEM EPIDEMII

DYREKTOR ZAKADU USŁUG MIEJSKICH W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

INFORMUJE, ŻE OD DNIA 25 MAJA 2020 ROKU

PRZYJMUJE KLIENTÓW W OGRANICZONYM ZAKRESIE, tzn.,

W POMIESZCZENIU MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO 1 OSOBA.

Wprowadzone ograniczenia mają na celu zapewnienie maksymalnego

bezpieczeństwa klientów oraz pracowników Zakładu.

Prosimy o przestrzeganie zasad oraz stosowanie się do poleceń pracowników.

Przypominamy, że większość spraw można załatwić za pośrednictwem telefonu bądź maila.

Postarajmy się, w miarę możliwości, ograniczyć wizyty w Zakładzie do minimum.

Zobacz dokument pdf


 

KOMUNIKAT

W związku z COVID-19 i decyzjami rządowymi informuję,że od 12 marca 2020r.
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim nie będzie dokonywał
odczytów wodomierzy dla naliczania opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Faktury za wodę i ścieki wystawiane będą na bazie zużycia z IV kwartału 2019r.

Odbiorcy mogą kontaktować się telefonicznie pod numer 52 30 23 135
lub 52 30 23 620 lub mailowo ksiegowosc@zum-janowiec.pl
celem podania stanu wodomierza do wystawienia faktury w terminie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 10 czerwca 2020r.

Faktury dostarczane będą do krzynek na listy lub listownie Pocztą Polską.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość otrzymania faktury
drogą mailową na wniosek odbiorcy usługi.

Grzegorz Senger – Dyrektor Zakładu

Zobacz dokument pdf


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 433) oraz w trosce o zdrowie i życie Mieszkańców z dniem

17 marca 2020 roku wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

Wszelkie sprawy związane z działalnością zakładu będą załatwiane telefonicznie lub elektronicznie. Numery kontaktowe
i adresy e-mailowe do poszczególnych działów dostępne są na stronie internetowej www.zum-janowiec.pl


Numery telefonów do Zakładu :

52 30 23 620 lub 52 30 23 183 główna siedziba ul. Kościuszki 24

52 30 23 135 Wodociąg ul. Śniadeckich 1,

52 30 23 580 Oczyszczalnia Flantrowo

W związku z obecną sytuacją zwracam się z gorącą prośbą o to, by w miarę możliwości dokonywać wpłat za pomocą bankowości elektronicznej.

czynsz, faktury za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, sprzątanie

wpłacamy na konto: 61 8959 0001 5500 2046 2000 0030

Od wtorku 17 marca 2020 roku kasa Zakładu będzie nieczynna do odwołania. Wpłat będzie można dokonywać internetowo lub w banku.

Z góry przepraszam za związane z powyższymi zmianami niedogodności,
dziękuję za zrozumienie i dostosowanie się w miarę możliwości do powyższej prośby.

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

/-/ Grzegorz Senger


 

KOMUNIKAT

W związku z zaistniałą sytuacją i decyzjami rządowymi informuję, że od 12 marca 2020r.
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim nie będzie dokonywał odczytów
wodomierzy dla naliczania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Faktury za wodę i ścieki wystawiane będą na bazie zużycia z IV kwartału 2019r.

Odbiorcy mogą kontaktować się telefonicznie pod numer 52 30 23 135
celem podania stanu wodomierza do wystawienia faktury w terminie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 25 marca 2020r.

Powyższe kroki mają charakter prewencyjny.

Grzegorz Senger – Dyrektor Zakładu

Zobacz dokument pdf


 

OGŁOSZENIE

Z uwagi na zmiany organizacyjne w Gminie Janowiec Wielkopolski dotyczące wystawiania faktur od dnia 01 stycznia 2017 roku Dostawca oświadcza iż jego oznaczenie we wstępie umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków otrzymuje brzmienie:

Gmina Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, NIP 562-17-13-940 - w imieniu i na rzecz której działa - Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, ul. Kościuszki 24 reprezentowany przez Grzegorza Senger – Dyrektora Zakładu


 

Zakład Uslug Mejskich w Janowcu Wielkopolskim

Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim działa w formie zakładu budżetowego od roku 1995, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim Nr VIII/57/95 z dnia 17 marca 1995r. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy. Zakład Usług Miejskich zajmuje się wielorodzajową działalnością komunalną podstawową i pomocniczą.

 

RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO,

i n f o r m u j e m y :

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim ul. Kościuszki 24;
tel: 52 30 23 620, faks-52 30 23 620, e-mail sekretariat@zum-janowiec.nazwa.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu: - wykonania umów, której jest Pan/Pani stroną,- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, - prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej); - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

 

DYREKTOR - Grzegorz Senger

GŁÓWNY KSIĘGOWY - Małgorzata Tomkowiak

 

PODLEGŁE WYDZIAŁY

 

Oczyszczalnia Ścieków: Kierownik Hubert Betowski

Wodociągi: majster Piotr Dobersztyn

Oczyszczalnia miasta: Kierownik Hubert Betowski

Administracja domów mieszkalnych: Lidia Ksycka